Arkitekt och urban designer
med inriktning på tidiga skeden såsom idé, koncept- och fastighetsutveckling, i projekt med ambitioner om nytt lärande och höga kvaliteter. Processtöd hos / mellan fastighetsbolag, kommun och konsulter. Visionen är kunskapsutveckling, kreativt samarbete, ambitiösa och samtidigt kostnadseffektiva lösningar.  

Architect and urban designer specialised in early idea, concept and property development stages, and in projects with ambitions for new knowledge and high quality. Process management for / between real estate companies, municipality, and consultants.  

Complexity is only solved in conversation 

Vårt samhälle blir alltmer komplext vilket avspeglar sig i samtidens fastighets- och stadsutveckling.

I den tidiga idéfasen av ett projekt sätts inriktning, ambition och organisation för utvecklingen av en fastighet eller ett område. Flera aktörer är ofta involverade och det är av stor vikt för projektets framgång att alla har samma målbild och drar åt samma håll. 

Every project is an opportunity to contribute to a positive development of our society

Atelier 01 erbjuder rollen som samordnare mellan fastighetsutvecklare, kommun och konsulter för en tydlig gemensam målbild och process, för kvalitativ arkitektur och stadsbyggnad, samt för en god framdrift i projektet fram till detaljplan.

Gunilla Kronvall, owner