Portfolio

TEGELBRUKSOMRÅDET. Tävling, processledning/stöd till Tomelilla kommun. Boende + Biologisk mångfald, vinnare team Sunnerö.

3X Norra Sorgenfri. Stadsvandring och samtal i tre akter, kring kultur, arkitektur och stadsutveckling. Del av Malmö in the making.

ÄNGELHOLM STADSHUS Processtöd åt arrangör/kommunen, samt ordf. jury för inbjuden tävling, entreprenad + arkitektur. Vinnare SSEA och Liljewall.

CITYMAGINE. Kreativ och visionär medborgardialog i tidiga skeden av stadsutveckling.

Arkitekturråd till Engaholms Skogar som utvecklar ARINGSÅS, bostäder i skogs-/naturmiljö mellan Alvesta och Växjö. Visionsarbete, gestaltningsprogram, planering och fastighetsutveckling.

LIMHAMN SILOR. Processledning för parallellt uppdrag, bostäder + service, Malmö. Uppdrag Trianon och Lernacken fastigheter + Malmö stad. Vinnare: NilssonRahm+JohanDehlin+6a.

VARVSHALLARNA, Malmö. Urban design + gestaltningsprogram som underlag till ny detaljplan. Platsbildningar för stadsliv skapades mellan bostäder och kontor, ett höghus och i övrigt lägre nya + befintliga byggnader. Uppdragsgivare Varvsstaden AB.

KARLASTADEN VIRGO 27 vån bostäder. Göteborg. Processledare på uppdrag av Serneke fastighetsutveckling i gestaltningsarbete och parallellt arkitektuppdrag. Vinnande arkitekt: DinellJohansson.

VERKSAMHETSLEDARE Sveriges Arkitekter på Form/Design Center. Initiativtagare och drivande/samordnande kraft för att bygga en plattform för arkitektur i Malmö/södra Sverige och samlade bransch med chefsnätverk, publika utställningar om framtidens arkitektur samt de årliga ARKDGR.

NORRA SORGENFRI, Malmö. Initiativtagare, utveckling av tidigare industriområde till blandad stadsbebyggelse. Nära dialog med privata fastighetsägare och höga ambitioner för hållbarhet och innovation. Projektledning med förvaltningsövergripande roll och styrning. Vision, planprogram, genomförandeprogram, urban design, dialog.

KONGRESSCENTER Lund. Samordning/ledning av idéarbete och parallellt arkitektuppdrag och fastighetsutveckling på uppdrag av Skanska Sverige. Vinnare: CF Möller.

CURATOR för utställningen DESIRE på F/DC i Malmö, om framtidens arkitektur, vilken samlade 30 aktörer, arkitektkontor, kommuner och universitet i ett gemensamt samtal om innovation och arkitektur. DESIRE var del av XOXO på Venedigbiennalen 2018.

ARKDGR. Initiativtagare och arrangör till årligt event, Arkitekturdagarna i Malmö, livestreamat nationellt/internationellt. Genomfördes i nära samarbete med arkitektkontor, universitet, kommuner och organisationer inom samhällsbyggnadsbranschen. Del av fyraårig regional satsning av Sveriges Arkitekter.

STUDIO MASTER, Urban dynamics. Ansvarig universitetslärare för internationell studio med design + teori. Del av SUDes på LTH i Lund. Samarbete med internationella institutioner såsom Beijing university, London School of Economics, Tongji university och Berkeley (CA).

KV SPÅRVÄGEN, Malmö. Ansvarig exploatör, fastighetsutveckling och urban design för 500 bostäder. Samarbete med R/E/D research environment design London, Arken samt LTH för klimatsmart gestaltning av kvarteret som helhet.

Utställning: DEFINE/REFINE – Southern Sweden Critical Regionalism in a Globalised World. Initiativtagare och curator. Fem team valdes genom prekvalificering och gav varsitt bidrag kring innovativ och regionalt förankrad arkitektur.

Idétävling IMAGINE Open Skåne 2030. Initiativtagare och arrangör/projektledare. Tävlingen gav över 70 förslag kring regionens framtida gestaltning och utveckling. Samfinansiering av Sveriges Arkitekter Skåne + Region Skåne. Vinnare: sweco.

LUND CENTRALSTATION. Processledning i tidigt skede och parallellt arkitektuppdrag. Uppdragsgivare Jernhusen + Lunds kommun. Vinnare: Elding Oscarson + CF Möller.

HYBRID ARKITEKTUR. Forskningsprojekt om urban mixicitet och social hållbarhet, där ex bostäder, kultur, kontor och handel samsas i samma fastighet. Case/studie, Melbourne university + TU Delft. Samarbete SLU och MAU. FORMAS finansiering i fyra år.

MINI TORG, Malmö. Idé och design. Sommarinstallation med nio träd, en kryddträdgård och olika sittytor för lek och varierad social samvaro, på Hedmanska gården i Malmö.

KARLASTADEN LYNX. Processledning av workshopserie med utvalda arkitekter för gestaltning av ett kvarter med kontor, handel och bostäder. 17 vån högt hus samt sockel intill Karlatornet. Uppdrag av Serneke och i samarbete med Göteborg stad. Vinnande arkitekt: Kanozi.

Tävling, NY BRO Ängelholm. Beställarstöd i nära samabete med stadsarkitekt och kommunledning. Vinnare: Atelier Entropic.

MÖTEN I STADEN. Initiativtagare och projektledning i nära samarbete med flera förvaltningar inom Malmö stad. Utredningar kring människors rörelsemönster och livsstil, och möten med ”den andre” i vardagen. Dialog-PM, skönlitterär antologi, utställning, föreläsningsserie samt program SVT.

SÖDRA NYHAMNEN, stadsutveckling vid Malmö centralstation. Projektledning av detaljplan på uppdrag av Jernhusen och i samarbete med Malmö stad. Bostäder + kontor.

ELINELUNDS GÅRD, Malmö. Stadsutveckling och urban design intill Kalkbrottet, 1500 bostäder. Uppdragsgivare Malmö fastighetskontor. Dialog tidigt skede + samordna parallellt arkitektuppdrag. Vinnare: Brunnberg&Forshed.

NORRA BUNKEFLOSTRAND, Malmö. Uppdrag av Magnolia Bostad, i nära dialog med Malmö stad. Samordning av parallellt uppdrag för stadsbyggnad och 1500 bostäder med bevarade naturvärden. Även beställarstöd till färdig detaljplan. Vinnande arkitekt: Stadstudio.

OPPORTUNITY SPACE, Malmö. Temporär arkitektur och internationell tävling. Juryledamot och stöd till arrangörer Malmö stad, IM, Skanska och the Van Alen Institute.

VISION Norra Sorgenfri, Malmö. Initiativ, utveckling, dialog och brett kommunikationsarbete för att få upp intresse för området och de innovativa ambitionerna för dess utveckling.

GLOBAL VILLAGE, Lund. Fastighetsutveckling/markanvisningstävling vid ESS MAX IV, innovativt kontorshus/mötesplats på uppdrag av Akademiska Hus. Arkitekt: Dorte Mandrup.

LUNDS STADSHALL. Beställarstöd till Lunds kommun för tävlingsprogram till och genomförande av allmän internationell arkitekttävling inför renovering och utveckling av Sveriges enda Stadshall, ritad av Klas Anshelm och invigd 1968.

ALNARP campus development. Dialog och samarbete kring långsiktig utveckling av Alnarpsområdet där SLU universitet ligger. Visioner och planer på att få in näringsliv, utveckla utemiljöerna och förtäta med bostäder. Akademiska Hus, Lomma kommun och SLU.

EKONOMICENTRUM EC IV, Lund. Fastighetsutveckling och förslag på ny universitetsbyggnad. Uppdrag av Lunds universitet och Akademiska Hus. Arkitekt: Dorte Mandrup.

ECO CITY, Shandong, Kina. Projektledning arkitektur/urban design för bostadsområde med hög eko-profil, på uppdrag av White Peak investments. Samarbete sandellsandberg och Afry.

IDEONTORGET, Lund. Fastighetsutveckling intill ny spårvägshållplats. Strategiskt samarbete med närliggande fastighetsägare, dialog/samordning och nytt gestaltningsförslag. Akademiska Hus.

VISIONS/-BILDER workshop, Malmö. Initiativ till ett två veckors samarbete mellan LTH studenter och Malmö stad. Studenterna fick ta del av kunskap om städers visioner, och skapade i gengäld illustrerationer till kommunen.

Co-curator: MELLAN MÄNNISKOR & RUM. Boende, mötesplatser och trygghet i staden. En stor och uppskattad utställning där besökare engagerades att tänka kring sin stad. Form/Design Center, Malmö.

BUSSGARAGET, kv Spårvägen Malmö. Fastighetsutveckling och idéutveckling. Beviljad EU-medel för utvecklingsprojekt med målet att skapa en fastighet (arkitektur + förvaltningsorganisation) innehållande en mix av sport, kontor, kultur, evenemang och skola.

STADSLIV I FASAD, Malmö. Idéutveckling kring hur socialt hållbar stad kan utvecklas i nära samarbete med fastighetsutvecklare och -ägare. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

UNION OF BALTIC CITIES. Styrelseledamot + konferensarrangör. Åtta länder, 27 städer, runt Östersjön träffades två gånger årligen på konferens + workshop hos värdstaden. EU-finansiering. Arrangerade femdagars konferens för 50 deltagare i Malmö samt stöttade andra städers planering.

LTH UTVECKLINGSPLAN, Lund. Fastighetsutveckling på uppdrag av Akademiska Hus. Förtätning av Lunds Tekniska Högskola campus med bostäder, gröna miljöer och utbildningslokaler.

SPORTCITY, Malmö. Projektledning arkitektur i samarbete mellan sandellsandberg och Malmö stad. Ambition om hybrid arkitektur och ett byggnadskomplex med bostäder, kontor, service, sport och skola i Västra hamnen, Malmö.

HIRIKO. Idéprojekt kring mobilitetslösningar, laddningsstationer och urban design. Samarbete mellan Malmö miljöförvaltning, sandellsandberg och Afry.

UNIVERSITETSPLATÅN, Lund. Fastighetsutveckling och förtätning av en strategisk knutpunkt på universitetsområdet. Akademiska Hus.