More selected projects

Illustrationer; David Wiberg

Norra Sorgenfri vision
2005–2006

Projektledare, Malmö stadsbyggnadskontor/fastighetskontor. För att få igång en utveckling i det tidigare industriområdet, där en del lättare industri fortfarande var verksam, initierades ett visionsarbete i bred dialog med aktörer inom området, inom staden och inom kulturlivet i regionen. Visionen formulerades i dialog och under ett år, och illusterades för att beskriva kvalitet snarare än specifika platser. Visionen blev samlande för den stora mängden aktörer i området, och skapade en förväntan på en attraktiv utveckling av hela området. 


 

Visionen för Norra Sorgenfri tar sin utgångspunkt i befintliga kvaliteter i material, rumsligheter och verksamheter som finns och har funnits i området. Gröna områden kopplas samman och utvecklas till ett nätverk av urban grönska. Befintliga byggnader blir integrerade med nya hus. 

The vision of Norra Sorgenfri was created and formulated out of existing materiality, spatial qualities and functions of the area. Green areas are connected and new urban greens and pocket parks are suggested. Existing buildings are integrated with new urban fabric.